Meni
· Info
· Cilj konferencije
· Teme konferencije
· Odbori
· Sponzori
· Prijava radova
· Informacije za autore
· Smještaj i prevoz
· Program konferencije
· Raspored sekcija
· Zbornici radova
· Foto galerija

IT Arhiva
  

Prijatelji konferencije
Informacione Tehnologije - IT 2023
Informacije za autore
Informacije:
Informacije o Skupu mogu se dobiti na e-mail it@ucg.ac.me

Rok za slanje radova: 16.01.2023.
Rok za obavještenje o prijemu rada: 30.01.2023.
Prijem finalne verzije rada: 06.02.2023.


Rad se prijavljuje preko Microsoft-ovog CMT sistema, do kog se može doæi preko stavke "Prijava radova" u meniju sa lijeve strane, ili preko ovog linka.
Ukoliko nemate nalog na Microsoft CMT sistemu, možete ga kreirati preko istog linka.
Radove treba formatirati u skladu sa IEEE uputstvima. Šablon za pripremu radova možete preuzeti ovdje: Uputstvo.doc.
Ukoliko rad pripremate na engleskom jeziku, koristite englesku verziju sajta konferencije (postoje razlike u pripremi finalne verzije rada) i šablon Instructions.doc.

Radovi pisani na engleskom jeziku biæe ukljuèeni u IEEE Xplore bazu podataka (ukoliko zadovoljavaju tehnièke zahtjeve IEEE-a), dok æe ostali radovi biti objavljeni u zasebnom zborniku IT konferencije.

Kotizacija
- Kotizacija je obavezna za uèesnike èiji su radovi prihvaæeni za prezentaciju.
- Rad, prihvaæen za prezentaciju, može prezentovati samo autor/koautor koji je platio kotizaciju.
- Kotizacija se plaæa po svakom radu, prihvaæenom za prezentaciju.
- Jedan autor (kao jedini autor) može imati najviše 2 rada na Konferenciji i za drugi rad mora platiti punu kotizaciju.
- Radovi po pozivu moraju imati plaæenu punu kotizaciju.
- Za studentske kotizacije potrebno je priložiti validan dokaz da je autor student (odgovarajuæeg akreditovanog nivoa studija).
- Rad koji ne bude prezentovan na Konferenciji se neæe objaviti u Zborniku radova IT 2023 (kao ni u odgovarajuæoj bazi radova), pri èemu se uplaæena kotizacija ne vraæa.
- Važeæa kotizacija podrazumijeva 4 strane teksta u predviðenom formatu, dok se svaka dodatna stranica naplaæuje sa po 50 € (za svaku vrstu kotizacije).
- Radovi mogu biti prezentovani u okviru oralne ili poster sekcije. Neophodno je da posteri budu A0 formata. Obaveza autora je da donese poster sa sobom.

- Kotizacija iznosi:

  Uplata prije 10.02.2023. Uplata poslije 10.02.2023.
Èlanovi IEEE
135€
180€
Studenti
70€
100€
Ostali
150€
200€

- Transakcione troškove snose autori radova. Gornji iznosi predstavljaju neto vrijednosti.
- Èlanovi IEEE prilažu dokaz o èlanstvu.

Uplate
Uplate za kotizacije se vrše:
- kreditnom karticom (link æe biti postavljen naknadno)

- virmanski na žiro raèun IT društvo NVO.

*Žiro raèun u nacionalnom platnom prometu: 530-26895-32

*Žiro raèun u meðunarodnom platnom prometu: 00-512-0005622.

*Upustvo za plaæanje iz inostranstva, možete preuzeti ovdje

*Svrha uplate: kotizacija za konferenciju IT 2023


- ili gotovinski na licu mjesta, prilikom registracije za Konferenciju.


Mjesto održavanja
biæe objavljeno naknadno.
Anketa
Da li æete doæi na IT2023?
Da
Glasova: 29
Percent: 93.5 %  
Ne
Glasova: 2
Percent: 6.5 %  


Sponzori konferencije

Elektrotehnicki fakultet Univerziteta Crne Gore

IT drustvo, Crna Gora

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Univerzitet Donja Gorica

Fakultet organizacionih nauka Univerzitet u Beogradu

IEEE

Informacione Tehnologije, Univerzitet Crne Gore